Regulamin

1.DEFINICJE


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.).

4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in
informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
stronie Sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
www.mietowka.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę
o świadczenie Usługi elektronicznej.

9. SPRZEDAJĄCY – Zdrowa Woda Anna Majka Anna Gęborek s.c, z siedzibą przy Alei Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242
Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272420724.

10. STRONA – Sprzedający, Klient.

11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu
cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego
za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także
reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Zdrowa Woda Anna Majka Anna Gęborek s.c, z siedzibą przy Alei Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242
Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272420724.

5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Sprzedający:
a. Komputer z dostępem do Internetu;
b. Dostęp do poczty elektronicznej.
c. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
d. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.


6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. W ramach Sklepu Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługi elektroniczne świadczone w ramach Sklepu to:
a. Konto Klienta,
b. Formularz rejestracyjny,
c. Newsletter.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
4.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta:
a. imię i nazwisko,
b. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
c. adres e-mail,
d. numer telefonu kontaktowego,
e. Hasło.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie
rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.

7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
8.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego
terminu wypowiedzenia.
8.2. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na
czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza
Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie
Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być
złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu na wskazany adres email
do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.
Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu
wypowiedzenia.
8.3.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas
nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
przez Strony w czasie trwania umowy.
8.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie
Usługi elektronicznej w każdym czasie na drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera
podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane
w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy
wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie w oparciu
o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, za pomocą interaktywnego formularza.
4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać co najmniej następujące dane niezbędne
do złożenia Zamówienia: Produkt, rozmiar Produktu, ilość Produktu, sposób i adres
dostawy Produktu na terytorium RP ze wskazaniem miejscowości, kodu pocztowego, ulicy
oraz imienia i nazwiska lub nazwy odbiorcy, sposób płatności wybrany przez Klienta
z dostępnych na stronie Sklepu.
4.2. W Sklepie istnieje możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania Konta. Wówczas przy
składaniu Zamówienia formularz interaktywny wskaże konieczność podania dodatkowych
danych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia
w formularzu pola „Zamawiam”.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie:
a. potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz,
b. przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na
podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Sklepu.

5. DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie
wskazanym podczas składania Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 21 dni
kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

2. Sprzedający dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem poczty polskiej
lub jednego z listy przewoźników wskazanych przez Sprzedającego a wybranego przez Klienta.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Europy.

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

5. Jeżeli Sprzedający nie może wywiązać się z Umowy sprzedaży z tego powodu, że Produkt nie
jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży,
zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek
suma została już uiszczona.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta
– np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający
umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Produktu ze wskazanego miejsca, chyba, że
Strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi Produktu.

6. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy: 03 1140 2004 0000 3202 3378 6410, Zdrowa Woda Anna Majka Anna Gęborek s.c, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242 Warszawa. Dane rachunku bankowego Sprzedającego wskazane są również wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.
b. za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
c. za pobraniem,

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać
zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zdrowawoda.com.pl

2. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia
doręczenia Produktu do Klienta.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu.
3.1. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Zdrowa Woda Anna Majka Anna Gęborek s.c, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242 Warszawa,
z dopiskiem „zwrot”. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.
3.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
3.3. Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta numer rachunku
bankowego.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową sprzedaży, w przypadku
stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, w zakresie
określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdrowawoda.com.pl

3. Aby Sklep rozpatrzył reklamację bezwarunkowo należy podać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

4. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Zdrowa Woda Anna Majka Anna Gęborek s.c, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46/157, 01-242 Warszawa.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odeśle pełnowartościowy (naprawiony lub
wymieniony) Produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie
możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest
Sprzedający.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są
w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu.

5. Pozostałe kwestie dotyczące danych osobowych reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany
czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego
serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem
funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich
starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz może być dostarczony Klientowi nieodpłatnie
drogą elektroniczną.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Klienci posiadający Konto zostaną
poinformowani o planowanej zmianie drogą elektroniczną na podany adres e-mail z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i w przypadku nie zaakceptowania zmiany mogą zrezygnować
z posiadania Konta. Jeżeli Klient nie zrezygnuje z posiadania Konta, oznacza to, że
zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym
mowa w poprzednim zdaniu.

5. Do Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy
stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży
i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej stanowi przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostają poddane właściwym sądom
powszechnym.

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest „Polityka Prywatności”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl